Sumariu

Termu no Kondisaun

 • Konta Korenti disponivel ba individual no entidade komersiu.
 • Sira ne’ebé ho idade maturidade, tinan 17 ba leten no sira ne’ebé iha lejitimidade atu uza Xeke hodi fasilita tranzasaun pagamentu bele loke konta Korenti ka Konta ho Xeke.
 • Asesu ba konta iha balsaun durante oras serbisu iha filial hotu
 • Fasilidade Xeke disponivel
 • Montante mínimu atu loke konta mak $100.00
 • Montante mínimu iha saldo mak $100.00
 • Juru remuneradu "0.25% iha saldo mínimu lor-loron nian $50,000.00"
 • Fasilidade Instrusaun Permanenti.
 • Kustu manutensaun konta mensal $1.00

Rekizitu Dokumentu

 • Kontratu Sosial ka Formulariu Rejistu Negosiu (aseita temporariamente);
 • Dokumentu ne’ebé autoriza diretor no/ka ofisial atu loke konta bankária no asina hodi entidade nia naran;
 • Diretor ka ofisial nia naran ho enderesu kompletu;
 • Númiru identifikasaun ba kada diretor no ofisial (hanesan Identifikasaun Nasional, Pasaporte);
 • Nasaun inkorporasau /rejistu;
 • Númiru Identifikasaun Fiskal (TIN) iha Timor-Leste;
 • Kopia deklarasaun finanseira ba tinan fiskal tolu ikus ne’e ka kopia deklarasaun rendimentu finanseira;
 • Lista signatóriu autorizadu no asinatura amostra.