Sumariu

Impréstimu komersial ida ne’e hakarak atu fornese apoiu finanseira ba empreza ki’ik no médiu hodi bele tulun fluxu kaixa ba kapital serbisu.

  Montante Kréditu

Laiha restrisaun ba montante kréditu.

  Termu Kréditu

Máximu tinan 3

  Osan Funan

8 - 14% kada tinan.

  Planu Pagamentu

Pagamentu Mensal.

Benefisiu

Atu apoia Emprezariu Timor oan sira hodi bele kontribui ba dezenvolvimentu ekonômika iha Timor-Leste

Kriteria Pesoal

 • Hatudu karater pesoal ne’ebé diak, onestu no responsavel.
 • Hala’o hela negosiu ne’ebé fo lukru no viavel (Perspetiva ba tempu naruk).
 • Sertifikadu Licensa Negosiu husi Serve ne'ebe sei validu
 • Iha ona esperiensia negosiu

Termu no Kondisaun

 • Montante Kréditu
  Ilimitadu depende ba fator negosiu oi-oin
 • Termu Kréditu
  Maximu tinan 3 (Fulan 36)
 • Osan Funan
  Osan funan kompetetiva entre 8% - 14%, bazeia ba rejistu klienti nian no garantia ba kréditu
 • Kréditu garantidu
  Montante garantia ne’ebé valiozu no sufisienti
 • Penalidade
  Pagamentu tarde 12% kada tinan
 • Kustu hirak seluk
  Kustu administrativu no kustu hirak seluk tuir lista presu BNCTL nian

Dokumentu hirak ne’ebé presiza

 • Proposta ba Kréditu
  Proposta kréditu haruka ba BNCTL inklui montante kr’editu no planu utilizasaun.
 • Foto
  Foto koloridu ho medida 3x4 cm
 • Dokumentu Identifikasaun
  Copy of electoral ID both applicant and spouse.
 • Perfil Kompañia
  Perfil kompañia ne’ebé válidu.
 • Formulariu aplikasaun ba kréditu
  Prienxe formulariu aplikasaun ba kréditu.
 • Inventáriu
  Lista inventáriu negosiu molok husu kréditu.
 • Lista Kuantidade ka Bill of Quantity
  Lista sasan hirak ne’ebé sei sosa
 • Ativu no Fluxu Kaixa
  Lista ativu no informasaun fluxu kaixa.
 • Garantia ba Kréditu
  Kualker ativu ka depózitu valiozu ne’ebé natoon atu uza hanesan garantia.
 • Relatóriu Obzervasaun iha Terenu
  Relatóriu Obzervasaun ba lokalidade kompañia ne’ebé ofisial BNCTL mak prepara.

Brosura Kreditu Negosiu

Atu hetan Informasaun klaru liu tan kona ba Brosura Kreditu Negosiu bele Klik iha ne'e