Sumariu

Depózitu Estudante ; hanesan depózitu ida ne’ebé dezena no oferese ba Estudante sira iha nivel Sekundaria, universitariu hodi rai osan ba nesesidades akademika ka atu kumpri necesidades diaria nian  

DEPOZITU MATENEK

Depózitu Estudante ; hanesan depózitu ida ne’ebé dezena no oferese ba Estudante sira iha nivel Sekundaria, universitariu hodi rai osan ba nesesidades akademika ka atu kumpri necesidades diaria nian

OBJETIVU HOSI DEPOZITU MATENEK

 1. Promove koñesementu importansia hosi servisu bankária
 2. Fasilita asesu finaseiru ne’ebé fasil no lais-liu ba nessesidade akamediku
 3. Promove kultura gosta poupa no hatoman an atu halo jestaun finanseiru diak no eduka estudante nivel sekundaria no superior sira atu hatene dezenvolve propriu rikusoi liu-hosi meius poupansa

KONDISAUN GERAL

 1. Produtu depozitus ne’e hanesan konta poupansa individual ba estudantes Timor-oan no estranjeiru sira ne’ebé hala’o estudu iha Timor-Leste
 2. Distinadu ba alunus sira ne’ebé hala’o estudu iha eskola sekundaria, no ensino superiors
 3. Depozitu ho moeda Dollar Amerikanu (US$)
 4. Abertura konta ho mínimu banlance USD 1.00
 5. Jurus Kompetativu 
 6. Poin 1-5 bele hetan mudansa kualker tempu tuir presario
 7. Kustu manutensaun mensal US$. 0,10
 8. Konta sei inativu banhira laiha movimentasaun durante fulan 6
 9. Konta sei inativu wainhira Gradua ona hosi Universidade ka Institutu, depois fulan 6
 10. Kustu taka konta USD 1.00
 11. Kustu ba substituisaun / troka kaderneta no kartaun ATM ne’ebé lakon ka a’at, sei regula tuir presariu ne’ebé iha

FASILIDADE DEPOZITU MATENEK

 • Bele halo tranzasaun iha sukursais no unidade BNCTL nian iha 12 Munísipiu no RAEOA, ATM, POS, Internet Banking, Banku Movel, E-Wallet, ka ajensia pagamentu sira ne’ebé disponivel halo tranzasaun no meius sira seluk ne’ebé banku sei aplika iha futuru

REKEZITUS ABERTURA KONTA DEPOZITU MATENEK

 • Fotokópia Kartaun Eleitor (KE) / Billete Identidade (BI) / Passaporte tahan 1
 • Hatudu kartaun estudante/kaderneta estudante
 • Fotografia koloridu 3x4 tahan 1 ka bele hasai direita iha banku

Atu hetan informasaun detallu bele klik iha ne'e