Sumariu

"HAU NIA FUTURU" ne'e Konta ba Timor Oan sira ne'ebé ho Idade husi 0 to'o 17

Termus No Kondisoens

  • Timor Oan sira ho Idade husi 0 to'o 17
  • Kuantia Minimu atu loke Konta $1.00
  • Depositu Maximu maka $100.00 kada fulan husi Inan Aman ka Familia ruma ne'ebé sujeitu ba Rekerimentu husi AML/FT
  • Taxa de Juro 1.5% kada tinan no sei selu kada fulan baseia ba saldo kada loron nian
  • iha Ezemsaun ba Kusto no gastos sira seluk

Kondisoens Seluk

  • Levantamentu Antesipada: So permite depois nain ba Konta halo tinan 17 ka iha Kazu Nain ba Konta Mate bele foti husi Responsavel Legal (Aplikavel ba Konta Hau-nia Futuru) tuir desisaun husi Tribunal nian.
  • Konta ida ne'e bele loke iha Kualker Ajensia BNCTL nian no Banku obrigatoriamente fornese informasaun sira ne'ebé relevante ba kliente atu nune'e sira bele komprende ba aplikasaun Termus ho Kondisoens sira iha Konta Hau-nia Futuru
  • So bele ema ida ba Kada Konta Ha’u-nia Futuru.
  • Se Enkuantu halo levantamentu sedu liu, se la hetan Juros ruma

Rekerimentus

  1.  Sertidaun Moris Original husi Minor nian no Documentos Identifikasaun Original husi Inan Aman nian ka Responsavel nian.