Sumariu

Termus No Kondisoens

 • Konta Orden oferese ba sira ne'ebé hakarak Rai sira nia osan ka ba Empregadu no mos ba Funsionariu Publiku.
 • Ema hotu-hotu bele loke Konta ida ne'e.
 • Bele la hatudu Kaderneta iha momentu halo Levantamentu
 • Kuantia Minimu atu loke Konta$10.00
 • Kuantia Minimu atu hetan Juro$50.00
 • Taxa Juro 0.50% pa (per annum).
 • Kusto Manutensaun ba Konta$0.50 kada fulan
 • La iha restrisaun ruma ba Kuantia atu halo Depositu
 • Kustu ba Taka Konta $2.50

Rekerimentus

 Individuo :
 • Kopia Kartaun Identifikasaun ne'ebé Validu (Kartaun Eleitoral, BI, Passporte)
 • Foto Meio Korpo(Koloridu)