Loron 14 Janeiru 2020 Sorumutu BNCTL ho Conselho Nacional Veterano ba Libertasaun Patria. Autor principais liberta patria husi kolonialismu no sei esforsu apoiu liberta povo husi mukit.