• Saida mak kliente sei halo wainhira multibanku BNCTL / Kartaun ATM lakon?

Kontaktu ba BNCTL Call Center ka sukursais hodi blokeia tiha PIN ba kartaun ATM nebe mak lakon ona.

• Oinsa atu blokeia kartaun nebe mak lakon?

Liga ba BNCTL Call Center Telemor 333. Timor Telecom & Telkomcel 76333333
funsionariu BNCTL sei halo verifikasaun dadus ba konta nain
funsionariu BNCTL sei blokeia PIN ba kartaun ATM nebe mak lakon baseia ba keisa nebe kliente hato’o.

• Oinsa atu troka kartaun ATM nebe mak lakon ona?

Kliente tenki ba halo konfirmasaun iha Agensia BNCTL ka Sukursais
Lori kopia kartaun eleitoral / BI no kopia kaderneta ka numeru konta kliente iha BNCTL
Kliente sei prienche formulario troka kartaun ATM foun
funsionariu BNCTL sei disativa PIN ba kartaun ATM nebe mak lakon ona
funsionariu BNCTL kontinua prosesu troka kartaun foun

• Kustu atu troka kartaun foun presija osan hira ?

Kustu atu troka kartaun foun razaun tamba kartaun tuan lakon hamutuk USD. 2.00
 
 

• Saida mak kliente sei halo wainhira multibanku BNCTL / Kartaun ATM blokeadu?

Kliente precisa ba halo konfirmasaun ho Agensia ka Sukursais hodi loke blokeadu PIN Multibanku BNCTL/Kartaun ATM.
Hatudu kartaun identidade original nebe sei validu.

• Bainhira mak bele uja fila fali mutlibanku BNCTL / Kartaun ATM?

Multibanku BNCTL/Kartaun ATM sei bele uja wainhira hetan ona konfirmasaun husi funsionariu BNCTL sukursais

• Saida mak sei halo wainhira multibanku BNCTL / Kartaun ATM makina tolan?

Kontaktu Agensia BNCTL Call Center Telemor 333. Timor Telecom & Telkomcel 76333333, ka direitamente hakat ba iha Agensia BNCTL ka sukursais hodi rekolla no entrega fila fali kartaun ATM refere no hatudu identidade original nebe sei validu hanesan kartaun eleitoral/BI/Passaporte.

• Saida mak sei halo wainhira haluha PIN multibanku BNCTL / Kartaun ATM ?

Kliente tenki hato’o keisa ba agensia BNCTL nebe’e besik no hatudu identidade original husi kliente nebe sei validu hanesan kartaun eleitoral/BI/Passaporte hodi nune’e funsionarius BNCTL iha Agensia BNCTL ka Sukursais bele troka PIN ba Kartaun ATM nebe maka kliente haluha.

• Bainhira mak bele uja fila fali multibanku BNCTL / Kartaun ATM nebe mak blokeadu ona tanba haluha PIN?

Multibanku BNCTL / Kartaun ATM bele uja ona wainhira hetan ona konfirmasaun husi Agensia BNCTL ka sukursais.