Aviso 

Hato’o ba publiku spesifiku ba Terseira Idade (Idosos no invalidos) katak:

  • BNCTL sei halo pagamento tuir orario nebe mak determinado nebe pasa ona liu husi Autoridade Lokal (Administrador do Posto no Chefe do Sucos)
  • BNCTL sei la atende Benefisiario sira nebe mak wainhira mai iha fatin pagament lae tuir orario nebe mak determinado, ho rajaun atu evita kompleksidae iha tempo no fatin pagamento.
  • BNCTL hahu halo pagamento ba Idosos no Invalidos tuir orariu nebe mak sei hau husi dia,15 de Julho de 2019 no remata tuir orario nebe mak distribui ona ba Suco idak-idak.
  • Husu ba beneficiarios sira karik iha difikuldade bele konsulta ho autoridae local (Chefe de Sucos), kualker unidade BNCTL no mos vocal point husi INSS nebe mak destaka iha teritorio tomak.
  • Orario pagamento sei taka iha sede do Suco no mos iha edifisio BNCTL.
  • Informa mos ba entidade tomak katak wainhira osan transfere tam ona ba konta bankaria benefisiario nian ne’e direitu benefisiaru idak-idak nian e sei la lakon, karik la konsege foti tuir oriario nebe mak divulga ona, BNCTL atende nafatin iha tempo tuir mai.
  • Ba Idosos no invalidos nebe mak moras husu atu kordena ho autoridade lokal (Chefe de Suco) nune BNTL sei halo plano hodi ba selu iha benefisiariu sira nia fatin.