Sumáriu

BNCTL establese ATMs iha munisipiu tomak atu fasilita kliente banku nian halo transasaun ho conveniente durante 24/7

bnctl atmKaraterístika

  • Foti Osan
    Másimu $2000 kada loron ida no $500 kada tranzasaun
  • Konsulta
  • Pagamentu
  • HBMB
  • Alterasaun PIN
  • Transferénsia
    Másimu $400 kada loron ida no $100 kada tranzasaun