Sumariu

"Hanesan servisu ida atu realiza transaksaun bankária liu-hosi meiu rede internet. Internet banking sei fasilita tranzasaun bankaria no fornese servisu seluk hanesan transferensia, pagamentus, konsulta saldo, imprimi estratu bankaria no servisu seluk sem presija visita sukursal banku, disponibliza 24h no iha kualker fatin"

BENEFISIU ;

1. Transferénsia

2. Pagamentus

3. Konsulta saldo

4. Imprimi estratu bankária

 
Formulario iBanking individual bele klik iha ne'e
Formulario iBanking  koorporate bele klik iha ne'e
Brosura ba iBanking bele klik iha ne'e