Instituisaun

BNCTL estabelese iha 2011 baseia ba Dekretu Lei Nu. 3/2011, iha 26 Janeiru, transforma an husi Instituto Mikrofinansas (IMfTL), ho Kapital Sosial oras ne'e dadaun USD millaun 44 (inklui ho resultadu ne'ebé retidu). Estadu Timor Leste sai nain ba BNCTL no oras ne'e dadaun sai hanesan Uniku Banku Timor nian.

Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) sai hanesan Banku Komersiu Timor nian ne'ebé nia nain maka Governu. BNCTL transforma an iha Jullo husi Instituto Microfinansas Timor-Leste (IMfTL), ne'ebé establese iha 2001. BNCTL hanesan banku ne'ebé bo'ot liu iha TImor-Leste, hare'e husi numeru ajensias nian no mos numeru kliente nian. Hanesan uniku banku ne'ebé eksklusivamente pertense ba Estado, BNCTL sai hanesan banku ofisial Governu ni'an ba pagamentu salariu funsionaru publiku nian, benefisiariu sosial sira no mos ba previdensiarius sira.

Logo no Benchmark

Visaun ho Misaun

Atu fornese servisu bankáriu ne’ebé asesivel ba ema hotu ne’ebé hela iha área rural no urbana iha nasaun laran.

Tuir deklarasaun vizaun, BNCTL oras ne’e iha ona ninia Sukursal hamutuk 13 iha Munisipiu 12, inklui unidade 7 iha Dili, Kapital Timor-Leste nian, mákina ATM hamutuk 27, POS liu 30 no kariña Banku movel hamutuk 13 ne’ebé bele fasilita BNCTL atu lori asistensia bankária ba ema sira ne’ebé hela iha área rural no remota iha Timor-Leste.

BNCTL kontenti ho ninia kresimentu ne’ebé lalais no signifikativu iha ninia negosiu no operasaun desde hahuu iha tinan 2011. Alein de ninia expansaun, Banku ne’e konsege konsistentimentu mantein ninia rasiu dezempeñu prinsipal tuir indies referensia ne’ebé hatudu iha gráfiku iha kraik.

BNCTL hetan pareser di’ak husi auditoria externa kredensiadu iha tinan lima kotuk tu-tuir malu, signifika BNCTL ninia deklarasaun finanseira aprezenta ho didiak, funsionamentu banku no pozisaun finanseira tuir duni Prinsipiu Kontabilidade ne’ebé Jeralmente Aseitavel ka Generally Accepted Accounting Principles (CGAP). Iha fulan Abril 2019, aproximadamente klienti 290,000 mak tau fiar ona hodi loke konta iha BNCTL, nune’e Banku Central Timor-Lestee (BCTL), Relatóriu Inkluzaun Finanseira husi Banku Sentral Timor-Leste tinan 2018, BNCTL iha 69% husi kuota merkadu ne’ebé mai husi klienti Banku nian.

BNCTL kontinua progresa nudar banku komersial ne’ebé bele funsiona totalmente hanesan instituisaun finanseira ida ne’ebé fornese ninia asistensia ba kategoria klienti hotu inklui negosiu ki’ik, individual no klienti mikro finansa sira. Avansu iha teknolojia no komunikasaun fasilita ona BNCTL atu dizitaliza ninia asistensia iha maneira ne’ebé efetivu, efikaz no seguru.

Atualmente BNCTL jere hela liu husi konsilleiru na’in lima ne’ebé indika husi asionista sira ho apoiu husi jestor no ninia funsionáriu hamutuk na’in 300. BNCTL iha kompromisu atu dizitaliza ninia asistensia, nune’e hakarak atu uza avansu TI hodi apoia ninia operasaun no negosiu, jestaun risku no konformidade, inklui relatóriu wainhira tama ba tinan 2020.

Atu bele materializa BNCTL nia planu, iha tinan 2016, estabelese ona Programa Transformasaun ida ho apoiu tékniku no finansiamentu husi Asian Development Bank (ADB) hodi fasilita BNCTL atu progresa liu tan. Programa ne’e halo mundansa ba maneira operasaun banku nian husi modelu banku antigun ba banku modern. Aspetu prinsipal balun husi programa ne’e mak troka sistema bankária prinsipal banku nian husi MBWIN ba T24, CBS forte ida ne’ebé uza iha banku liu 700 iha Mundu tomak, estabelesimentu kanal fornesimentu hanesan mákina ATM, no PO, dezenvolvimentu no implementasaun produtu no asistensia foun banku nian, ne’eb’e dezenvolve tuir klienti nia hakarak, haforsa tan kontrolu interna banku nian, jestaun risku no konformidade. Objetivu prinsipal no últimu husi esforsu hirak ne’e mak atu fasilita klienti BNCTL sira hodi bele hetan benefisiu husi asistensia bankaria nian iha ne’ebé deit, kualker tempu, ho kustu no risku ne’ebé mínimu tebes.

Ho diretriz únika husi asionista BNCTL nian no planu no estratejia Jestaun, Banku determina atu dezenvolve ninia negosiu no ninia baze klienti, hodi diriji ninia negosiu ba merkadu alvu no merkadu niche, to’o ba komunidade iha área rural no urbana ho asistensia bankaria ne’ebé afordavel no konvinienti, garante protesaun ba fiar ne’ebé fo ona ba BNCTL iha kualker tempu, liu husi kontrolu risku no interna ne’ebé forte iha tempu tomak. Hanesan banku úniku estadu nian, BNCTL sei hamrik metin nafatin iha liña oin hodi apoia no kataliza kresimentu ekonomia no dezenvolvimentu nasaun nian iha ninia asistensia bankaria tomak. Dezenvolve iha parseiria ba ema hotu, la husik hela ema ida iha kotuk.