Instituisaun

BNCTL estabelese iha 2011 baseia ba Dekretu Lei Nu. 3/2011, iha 26 Janeiru, transforma an husi Instituto Mikrofinansas (IMfTL). Estadu Timor Leste sai nain ba BNCTL no oras ne'e dadaun sai hanesan Uniku Banku Timor nian. Atualmente, Estadu kapitaliza ona BNCTL ho tokon $96 ho lukru tranzitadu tokon $29. Banku rejista pro-volta tokon $133 iha nia konta kapital toó 30 Abril 2023.

Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) sai hanesan Banku Komersiu Timor nian ne'ebé nia nain maka Governu. BNCTL transforma an iha Jullu husi Instituto Microfinansas Timor-Leste (IMfTL), ne'ebé establese iha 2001. BNCTL hanesan banku ne'ebé bo'ot liu iha Timor-Leste, hare'e husi númeru ajensias nian no mos numeru kliente nian. Hanesan uniku banku ne'ebé eksklusivamente pertense ba Estado, BNCTL sai hanesan banku ofisial Governu ni'an ba pagamentu sálariu funsionáriu públiku nian, benefisiariu sosial sira no mos ba previdensiarius sira.

Visaun ho Misaun

VISAUN
 

Banku Komérsial Prinsípal iha Timor-Leste no ba Timor oan iha mundu tomak

MISAUN
 

Banku ba ema hotu iha rural ho urbanu

 

Oferese servisu ho kustu ema hotu bele selu (razoavel)

 

Serbí ho Exelénsia – Kualidade, Amigavel, no Lais ba klientes hotu

 

Apoiu ba dezenvolvimentu ekonomia Timor-Leste

 

Kontribui ba Redusaun Kiak

Kumpri vizaun neé , BNCTL atualmente iha ajensias 24 lokaliza iha 13 municipius if Timor-Leste, iha ona ninia Sukursal hamutuk 13 iha Munisipiu 12 no RAEOA, inklui unidade 9 iha Dili, opera 70 mákina ATM, 135 POS no funsionaliza 13 Banka movel lori servisu bankária ba komunidade no klientes sira residi iha área rurais no remota iha Timor-Leste inklui fasilita pagamentu husi Governu ba Povu no Povu ba Governu. BNCTL goza kresimentu nebe stavel, ho ninia kresimentu ne’ebé lalais no signifikativu iha ninia negósiu no operasaun desde transforma-an iha tinan 2011. Alein de ninia expansaun,dizafius, internalmente no esternalmente, Banku ne’e konsistentimentu mantein ninia dezempeñu prinsipal tuir indies referensia ne’ebé hatudu iha gráfiku iha kraik.

 

 

  

...

Aprovisionamentu


Hatene liutan konaba informasaun konkursu ou tenderisazaun.
...

Servisu hamutuk ho ami


Desonvolve ita bo'ot nia kareira hamutuk ho ami.
...

Ajenda


Ajenda e atividade nebe sei tuir mai

© 2023 BNCTL Timor-Leste