Instituisaun

BNCTL estabelese iha 2011 baseia ba Dekretu Lei Nu. 3/2011, iha 26 Janeiru, transforma an husi Instituto Mikrofinansas (IMfTL). Estadu Timor Leste sai nain ba BNCTL no oras ne'e dadaun sai hanesan Uniku Banku Timor nian. Atualmente, Estadu kapitaliza ona BNCTL ho tokon $35 ho lukru tranzitadu tokon 21. Banku rejista pro-volta tokon $56 iha nia konta kapital toó 31 Jullu 2021.

Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) sai hanesan Banku Komersiu Timor nian ne'ebé nia nain maka Governu. BNCTL transforma an iha Jullo husi Instituto Microfinansas Timor-Leste (IMfTL), ne'ebé establese iha 2001. BNCTL hanesan banku ne'ebé bo'ot liu iha TImor-Leste, hare'e husi numeru ajensias nian no mos numeru kliente nian. Hanesan uniku banku ne'ebé eksklusivamente pertense ba Estado, BNCTL sai hanesan banku ofisial Governu ni'an ba pagamentu salariu funsionaru publiku nian, benefisiariu sosial sira no mos ba previdensiarius sira.

Visaun ho Misaun

Atu fornese servisu bankáriu ne’ebé asesivel ba ema hotu ne’ebé hela iha área rural no urbana iha nasaun laran.

Kumpri vizaun neé , BNCTL atualmente iha ajensias 22 lokaliza iha 13 municipius if Timor-Leste, iha ona ninia Sukursal hamutuk 13 iha Munisipiu 12, inklui unidade 7 iha Dili, opera 41 mákina ATM, 51 POS no funsionaliza 13 Banka movel lori servisu bankaria bankária ba komunidade no klientes sira residi iha área rurais no remota iha Timor-Leste inklui fasilita pagamentu husi Governu ba Povu no Povu ba Governu. BNCTL goza kresimentu nebe stavel, ho ninia kresimentu ne’ebé lalais no signifikativu iha ninia negosiu no operasaun desde transforma-an iha tinan 2011. Alein de ninia expansaun,dizafius, internalmente no esternalmente, Banku ne’e konsistentimentu mantein ninia dezempeñu prinsipal tuir indies referensia ne’ebé hatudu iha gráfiku iha kraik.

 

 

 

        

   

 

BNCTL hetan opiniaun “unqualified no qualified” ba nia relatoriu finansial husi auditoria externa kredensiadu iha tinan walu nia laran tu-tuir malu, signifika BNCTL ninia relatoriu no kondisaun finanseira aprezenta ho didiak, funsionamentu banku no pozisaun finanseira tuir duni Prinsipiu Kontabilidade ne’ebé Jeralmente Aseitavel ka Generally Accepted Accounting Principles (CGAP).

Toó Junu 2021, aproximadamente klienti 346 mil mak tau fiar ona hodi loke konta iha BNCTL, nune’e Banku Central Timor-Leste (BCTL), Relatóriu Inkluzaun Finanseira husi Banku Sentral Timor-Leste tinan 2018, BNCTL iha 70% husi kuota merkadu ne’ebé mai husi klienti Banku nian. BNCTL responsabliza ba mais 23% husi total ativu instituisaun finanseira hotu iha Timor-Leste (kresimentu 50% husi 2020), 23% mobilizasaun depozitu (99% kresimentu husi 2020), taxa konsidementu kreditu 50% (krese 53% husi 2020) kompara ho konkorentes sira opera iha ambiente negosiu nebe dezafiante no ariskadu iha pais neé.

BNCTL kontinua progresa no avansa ho nia estratejia atu servi nia klientes diak liu hodi oferese tranzasaun internasional sira liu hanesan kartaun kreditu/ debitu atravez ATM, POS liu husi rede P24 no disponibliza servisu bankaria dezatada konvinienti pemiti tranzasaun bankaria sem fronteira hanesan internet banking, nebe espera sei toó iha klientes sira nia liman final 2021, tarde liu.

Nudar banku komersial ne’ebé bele funsiona totalmente hanesan instituisaun finanseira ida ne’ebé fornese ninia asistensia ba kategoria klienti hotu inklui negosiu ki’ik, individual no klienti mikro finansa sira. Avansu iha teknolojia no komunikasaun fasilita ona BNCTL atu dizitaliza ninia asistensia iha maneira ne’ebé efetivu, efikaz no seguru.

Atualmente BNCTL jere husi Konsellu Administrasaun nain tolu, nainrua laos ezekutivu (Presidenti no Vice-Presidenti) no ida Ezekutivu(CEO) ne’ebé nomeadu husi asionista sira ho apoiu husi ekipa jestor no ninia funsionáriu hamutuk na’in 300.

BNCTL embarka no kontinua nia politika no estratejia ba transformasaun no kompremitidu atu digitaliza nia servisu sira no sei optimalmente uza sistema bazeadu ba IT avansadu atu suporta nia operasaun no negosiu, jestaun ba risku no konformidaade inklui produz relatoriu sira iha 2022. Banku iha hela faze prepara no adopta IFRS-9, prinsipiu foun atu apresenta nia relatoriu finansial, nebe utiliza husi maoria banku iha mundu.

Programa Transformasaun inisia atu permiti banku avansa hodi muda maneira nia opera, husi modelu banku antigu ba banku modernu. Aspetu prinsipal balun husi programa ne’e mak troka sistema bankária prinsipal banku nian husi MBWIN ba T24, CBS forte ida ne’ebé uza iha banku liu 700 iha Mundu tomak, estabelesimentu kanal intrega hanesan mákina ATM, no POS, dezenvolvimentu no implementasaun produtu no asistensia foun banku nian, ne’eb’e dezenvolve tuir klienti nia hakarak, haforsa tan kontrolu interna banku nian, jestaun risku no konformidade. Objetivu prinsipal no últimu husi esforsu hirak ne’e mak atu fasilita klientis BNCTL hetan benefisiu husi asistensia bankaria nian iha ne’ebé deit, kualker tempu, ho kustu no risku ne’ebé mínimu.

Ho diresaun husi úniku asionista, BNCTL nian no planu no estratejia Jestaun, Banku determina atu dezenvolve ninia negosiu no ninia baze klienti, hodi diriji ninia negosiu ba merkadu ho alvu no merkadu niche, estende ba komunidade iha área rural no urbana ho servisu bankaria ne’ebé afordavel no konvinienti, garante no protesaun ba fiar ne’ebé fo ona ba BNCTL iha kualker tempu, liu husi kontrolu risku no interna ne’ebé forte iha kualker tempu. Hanesan banku úniku estadu nian, BNCTL sei kontinua hamrik metin nafatin iha liña oin hodi apoia no kataliza kresimentu ekonomia no dezenvolvimentu nasaun nian iha ninia asistensia bankaria tomak. Dezenvolve iha parseiria ba ema hotu, no la husik hela ema ida iha kotuk.

Konta ho konfiansa iha BNCTL nebe aumenta, ho suporta husi BNCTL nia klientes no sociadade, Banku kompremitidu atu konsistentimente mellora no haburas nia-an, transforma BNCTL ba banku preferencia ba hotu-hotu, transpire-an nudar banku ho nivel mediu ho kualidade servisu optimu, banku nebe moris ba imi, no sei buras ho imi, banku ida nebe diferenti no servi diferentimente.

Sente avontade atu buka hatene sobre BNCTL hodi esplora website neé no vista kualker ajensia husi 22 ajensia BNCTL disponibliza bai ta boot sira iha 13 municipius.