Sumariu

Termu no Kondisaun

  • Montante mínimu atu loke konta (la presiza)
  • Mínimu saldo iha konta (la presiza)
  • Kustu (la aplikavel)

Dokumentu hirak ne’ebé presiza

Konta Reseita Governu nian

Karta rekomendasaun ofisial husi Ministeriu Finansa.

Konta Operasional Governu nian

  • Karta ofisial husi Departamentu pertinenti
  • Dokumentu ne’ebé autoriza diretor no/ka ofisial atu loke konta bankária no atu asina hodi entidade nia naran; Diretor no ofisial nia naran ho ninia enderesu kompletu;
  • Kopia kartaun identifikasaun válidu husi kada Diretor no ofisial sira (hanesan kartaun eleitoral, BI, Pasaporte)
  • Foto meiu korpu (koloridu)