Sumariu

"Kréditu fiar nu’udar impréstimu ida ne’ebé oferese espesialmente ba inan feto sira ne’ebé hala’o sira nia aktividade negósiu iha área rurál, iha territóriu, Timor-Leste laran tomak. Dezignada Espesífikamente ba individu, grupu no kooperativa iha área rurál."

Eskema Finansiamentu

másimu ho montante $25,000.00, flesibilidade ba pagamentu, durasaun tempo ne'ebé adekuadu no juru ne'ebé asesivel.

Dokumentus hirak ne’ebé presiza

  • Fotokopia kartaun Eleitorál proponente /kartaun BI /Pasaporte (Laen/Fen)
  • Fotográfia koloridu (3 X 4), tahan ida no bele hasai direta iha BNCTL
  • Karta rekomendasaun husi xefe suku no deklarasaun individu ka grupu (kliente)

Brosura Kreditu Fiar bele Klik iha ne'e