Sumariu

"Produtu ida ne'ebe oferese ba empreza komersiais sira, konsorsiu no empreza ema nome individu (Enin)"

REKERIMENTU KONTA KOMPAÑIA

 1. Fotografia atual Meio Corpo 3x4 koloridu Tahan 1
 2. Kopia Kartaun Eleitor, BI ou Pasaporte sei validu (Minimu Kartaun Identidade 2 (rua)
 3. Viza Traballu/Viza Residensia/Autorizasaun Estada Espesiál (Validu ba Non Residence/Estranjeiru)
 4. Sertidaun Dividas
 5. Sertidaun Rejistu Komersiál (Legaliza SERVE)
 6. Autorizasaun Atividade Ekonomika (Legaliza SERVE)
 7. Estatutu (Legaliza SERVE)
 8. Deklarasaun eskrita simples hosi titular partisipasaun sosiál ou direitu ba voto korespondente iha minimu 5% kapital sosiál no jestor orgaun pesoa koletiva (karik iha)
 9. Autorizasaun ba Investimentu Esternu ou Sertifikadu ba Investidór (karik iha)
 10. Mapa Lokalizasaun Kompañia
 11. Estrutura Kompañia
 12. Prokurasaun ba movimentasaun konta hosi Diretór Kompañia, karik  fó Autorizasaun ba Funsionariu kompañia atu asesu Konta kompañia nian-Autentika Iha Notariadu/Procuração Notarizada (Karik Iha)

REKERIMENTU EMPRESARIO EM NOME INDIVIDUAL (ENIN)

 1. Fotografia atual Meio Corpo 3x4 koloridu Tahan 1
 2. Kopia Kartaun Eleitor/BI/Pasaporte sei validu (Minimu Kartaun Identidade 2)
 3. Viza Traballu/Viza Rezidensia/Autorizasaun Estada Espesiál (Validu ba Non Residence/Estranjeiru)
 4. Sertidaun Rejistu Komersiál (Legaliza SERVE)
 5. Mapa Lokalizasaun

 

Ficha abertura konta koletiva klik iha ne'e

Termu no kondisaun jeral klik iha ne'e

Deklarasaun ba anti brankamentu kapital klik iha ne'e