Sumariu

Poupansa Pensionista ; nu’udar produtu ne’ebé oferese ba funsionarius publiku no privadu sira ne’ebe tama ona iha idade reforma ka sei servisu/ativu maibe iha hanoin no hakarak atu prepara rekursu ba moris iha tempo la ativu ona/reforma no diskansa.

POUPANSA PENSIONISTA

Poupansa Pensionista ; nu’udar produtu ne’ebé oferese ba funsionarius publiku no privadu sira ne’ebe tama ona iha idade reforma ka sei servisu/ativu maibe iha hanoin no hakarak atu prepara rekursu ba moris iha tempo la ativu ona/reforma no diskansa.

OBJETIVU HOSI POUPANSA PENSIONISTA

 1. Atu garantia sustentabilidade ba kontinuasaun moris diak depoiz reforma.

 2. Atu rai osan durante ativu no depois reforma ba moris (tinan produtivu -78) no ba oan no bei-oan sira.

KONDISAUN GERAL

 1. Depozitu inisial $10.00 (inklui kaderrneta)
 2. Kuantia Issue Kartaun ATM $4.00
 3. Idade Masima loke konta ≥25
 4. Taxa Jurus 1.5% kada tinan no sei selu kada fulan bazeia ba saldo kada loron nian
 5. Funan Aplikavel ba Balansu Min. $≥50.00
 6. Depozitu Pensionista nu’udar konta poupansa individual ba Timoroan hotu ne’ebé sei ativu ka reforma ona idade mais ou hanesan ≥50
 7. Fleksibilidade ba levantamentu.

FASILIDADE DEPOZITU PENSIONISTA

 • Bele halo tranzasaun iha sukursais no unidade BNCTL nian iha 12 Munísipiu no RAEOA, ATM, POS, Internet Banking, Banku Movel, E-Wallet, ka ajensia pagamentu sira ne’ebé disponivel halo tranzasaun no meius sira seluk ne’ebé banku sei aplika iha futuru

REKEZITUS ABERTURA KONTA DEPOZITU PENSIONISTA

 • Fotografia Aktual Meio Corpo 3x4 koloridu tahan ida/bele hasai direta iha Banku
 • Kopia Kartaun Eleitor/BI/Pasaporte sei validu (Minimu Kartaun Identidade 2 (rua)

 


Brosura ba poupansa pensionista bele klik iha ne'e

Ficha abertura konta klik iha ne'e

Termu no kondisaun jeral klik iha ne'e

Deklarasaun ba anti brankamentu kapital klik iha ne'e