Sumariu

"Poupansa ida ne'ebe oferese ba individu sira ne'ebe atu rai osan iha BNCTL ho durasaun tempu ne'ebe determina, no funan ne'ebe diak liu"

 

REKEZITUS ABERTURA KONTA DEPOZITU HO PRAZU

  • Eletoral Kopia tahan ida
  • Kopia konta bankaria tahan ida