Sumariu

"garantia de pagamentu adiantadu) hanesan tipu garantia bankária ne’ebé mak oferese ba kliente tuir nesessidade Projeitu na’in/Benefesiáriu ho objetivu atu garantia ba adiantamentu orsamentu ba ezekutador projetu tuir orientasaun ba implementasaun etapa servisu projeitu nian (Progressu Fiziku)"

REKEZITUS BA ADVANCE PAYMENT BOND

 1. Karta Pedidu hato’o ba membru K.A
 2. Kopia kartaun eletoral / billete identidade/ passaporte ba ema estranjeiros
 3. Kopia konta bankária kompañia ho Numero IBAN
 4. Profile kompañia ne’ebé validu:
  • Lisensa autorizasaun para exercicio de atividade ecomonia (SERVE)
  • Sertidaun Registu Komersial (SERVE)
  • Sertidaun Dividas (SERVE)
  • Estatutu Kompañia
  • Estrutura Kompañia
  • Mapa Lokalizasaun Edifisiu Kompañia
 5. Karta aseitasaun Kontratu servisu husi benefisiariu (Advance Payment Bond)