Sumariu

"garantia ba ezekusaun projetu) hanesan tipu garantia bankária ne’ebé mak oferese ba kliente tuir nesessidade Projeitu na’in /Benefesiáriu, tuir orientasaun implementasaun ba projeitu ka servisu bele lao tuir kontratu servisu ne’ebé mak assina ona. Garantia 100% hosi valor garantia"

 

REKEZITUS BA PERFORMANCE BOND

 1. Karta Pedidu hato’o ba membru K.A
 2. Kopia kartaun eletoral / billete identidade/ passaporte ba ema estranjeiros
 3. Kopia konta bankária kompañia ho Numero IBAN
 4. Profile kompañia ne’ebé validu:
 • Lisensa autorizasaun para exercicio de atividade ecomonia (SERVE)
 • Sertidaun Registu Komersial (SERVE)
 • Sertidaun Dividas (SERVE)
 • Estatutu Kompañia
 • Estrutura Kompañia
 • Mapa Lokalizasaun Edifisiu Kompañia
 1. Karta aseitasaun ou kontratu servisu husi benefisiariu (Performance)