Sumariu

"BNCTL naturalmente hanesan banku sei konsidera no apoiu nessesidade finansial ne'ebe kompania refere presija, husi projetu ne'ebe iha atu ezekuta servisu ka projetu wainhira kompania submete kontratu servisu no prense rekejitus no prosedementu ne'ebe aplikavel iha BNCTL"

rekezitus :
  1. Kopia kartaun eleitoral
  2. kopia dokumentus kompania nian kompletu no validu
  3. kopia anunsiu tenderizasaun husi benefisiariu relevante