Sumariu

"Karta suporta ida ne'ebe banku hasai ba entidade emprezarial hodi deklara ba benefisiariu (projetu nain) katak kliente refere kliente BNCTL nian no konta iha BNCTL. no bainhira kliente refere kompete ba tenderizasaun ruma no passa BNCTL sei suporta entidade emprezarial refere bainhira sira kompleta / prense hotu ona rekezitus ne'ebe mak BNCTL iha"

rekezitus :
  1. Kopia kartaun eletoral
  2. kopia dokumentus kompania nian kompletu no validu
  3. kopia anunsiu tenderizasaun husi benefisiariu relevante